Opinie o Nas

REGULAMIN PROMOCJI „Walentynki 1+1”

1. DEFINICJE i POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Walentynki 1+1”.

1.2. Promocja – niniejsza akcja promocyjna pod nazwą „Oczyszczacz powietrza w prezencie”,

organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Eurocentrum-Polska sp. z o.o., uprawnia do otrzymania za darmo Oczyszczacza powietrza model SMART przy zakupie wybranych urządzeń marki Air Clinic zakupionych w Okresie trwania Promocji, tj. od 09.02.2023 r. do 17.02.2023r. lub do wyczerpania zapasów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. Organizator – Eurocentrum-Polska sp. z o.o., NIP: 6782914466, REGON 356795245, KRS 0000195410.

1.4. Produkty objęte promocją:

Air Clinic Home&Office

zakupione w okresie trwania promocji tj. 09.02.2023 r. do 17.02.2023r, lub do wyczerpania zapasów, za pośrednictwem strony internetowej www.airclinic.pl lub telefonicznie na infolinii sklepu tj. 600-070-250 lub +48 12 688 66 18.

1.5. Uczestnik – osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która m.in. zakupiła Produkt Promocyjny w Okresie trwania Promocji, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego warunki,

1.6. Strona Internetowa – strona internetowa właściciela marki dostępna pod adresem www.airclinic.pl

1.7. Okres trwania Promocji – od 09.02.2023 r. do 17.02.2023r lub do wyczerpania zapasów.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały informacyjne umieszczone na Stronie Internetowej.

2.2. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.

2.3. Nagrodą w Promocji/Przedmiotem Promocji jest przyznanie darmowego oczyszczacza powietrza Air Clinic SMART (za darmo jedna sztuka do jednego zakupionego oczyszczacza powietrza objętego promocją), zakupionego za pośrednictwem strony internetowej www.airclinic.pl lub pod numerem telefonu 600-070-250 lub +48 12 688 66 18.

2.4. Rozliczenia podatkowe Nagród przyznanych Uczestnikom w Promocji:

a. W przypadku osób fizycznych - jednorazowa wartość Nagrody w Promocji nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, tym samym przyznawana w ramach Promocji Nagroda podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

b. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wartość świadczenia uzyskanego z tytułu otrzymania Nagrody w Promocji stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku uzyskania Nagrody w Promocji przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zobowiązana jest do złożenia Organizatorowi odpowiedniego oświadczenia w przedmiocie przyjęcia Nagrody w Promocji z przeznaczeniem na użytek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2.5. Uczestnik nie może zażądać przekazania przedmiotu promocji w innej formie niż przewidziana w niniejszym Regulaminie, tj. nie może żądać przekazania nagrody w formie innej niż oczyszczacz powietrza SMART, szczególnie w postaci równowartości pieniężnej.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika niepoprawnych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przekazanie urządzenia.

3. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1. W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu Promocyjnego w charakterze konsumenta oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu Promocyjnego z przeznaczeniem na użytek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące zakupu w celach innych niż określono powyżej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3.2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji poprzez dokonanie zakupu produktu objętego promocją dowolną ilość razy.

3.3. Produkty objęte promocją dostarczane są za pośrednictwem kuriera DHL bądź uczestnik odbiera je osobiście w siedzibie firmy. Uczestnik wybiera sposób dostawy podczas składania zamówienia.

3.4. Warunki uprawniające do udziału w Promocji i przyznania Nagrody, to zakup w trakcie trwania promocji modelu urządzenia objętego promocją oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu promocji.

DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

Dane osobowe osób biorących udział w Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji i realizacją zamówienia w celu wydania i rozliczania nagród, przechowywania dokumentów księgowych.

4.2. Dane Uczestników Promocji mogą zostać również powierzone do przetwarzania podmiotom wspierającym Organizatora w bieżącym działaniu (np. agencjom marketingowym).

4.3. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w tym Uczestników, którzy posługują się nieprawdziwymi danymi osobowymi, jak również nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

6.2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia.

6.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 luty 2023 r.

6.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Czater